lag

Reglering och AIFM-direktiv

Finansmarknadens olika aktörer

 

-Kreditinstitut 
(Banker, Bolåneinstitut, kreditmarknadsföretag- kreditförsörjning)

-Riskkapitalbolag 
(Investeringar i onoterade innehav – aktivt ägande, investering sker genom riskkapitalfonder som riskkapitalbolagen äger.)

-Placerare 
(I form av försäkringsbolag, fondbolag och pensionsfonder – allmänhetens sparande)

-Värdepappersinstitut 
(Mäklare, corp-firmor etc)

 

Reglering på finansmarknaden

Reglering kan finnas i lagar som beslutas av riksdagen, förordningar som beslutas av regeringen eller föreskrifter (författningar) som beslutas av Finansinspektionen.

 Innehållet i reglerna styrs dock i stor utsträckning av vad som beslutats inom EU. Förordningar och direktiv är några av de rättsakter som EU kan besluta om. 

En EU-förordning är bindande och direkt tillämplig i Sverige. Den gäller alltså utan att behöva omvandlas till en svensk författning. Till skillnad från förordningarna behöver dock direktiven omvandlas till svenska författningar, till exempel lagar

. En lag kan gälla flera olika aktörer. Exemplvis så gäller penningmarknadslagen, rådgivningslagen och kapitaltäckningskraven såväl värdepappersbolag som fondbolag och banker.

 

Finansmarknadens aktörer – reglering

Kreditinstitut 
regleras främst med utgångspunkt i Baselregelverken. En global överenskommelse. Primärt krav på Kapital och likviditet.
 
(Senast Basel III som implementeras i EU via CRR/CRD IV (Capital Requirements Regulation och Capital Requirements Directive IV). 

Övergripande svensk lagstiftning.
 Lagen (2004:297) om Bank och finansieringsrörelse.

 Här listas de lagar som styr banker och kreditmarknadsföretag.
 http://www.fi.se/Regler/Lagar/Bank-och-kredit/ 


Försäkringsbolag (Liv och Sak) ca: 300 försäkringsbolag med tillgångar på 3 400 Mdr SEK.
 Regleras primärt genom Försäkringsrörelselagen (2010:2043)
. Alla lagar som reglerar försäkringsbolagen finns här.
 http://www.fi.se/Regler/Lagar/Forsakring/ 


Fondbolag. Ca: 2 500 Mdr SEK i förvaltat kapital.
 Regleras primärt genom Lag (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Lagar som styr fondverksamhet
 http://www.fi.se/Regler/Lagar/Fond/ 


Värdepappersinstitut (Mäklare, corp-firmor etc)
 primärt Värdepappersbolag. Regleras främst genom Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 

och lagar som styr värdepappersinstitut
http://www.fi.se/Regler/Lagar/Vardepapper-bors-och-clearing/

Riskkapitalbolag – 
I början av 2014 fanns det enligt Svenska riskkapitalföreningen (SVCA) 136 riskkapitalbolag som tillsammans förvaltade omkring 400 miljarder kronor. Av dessa riktar merparten sig mot buy outsegmentet. Reglering via Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

 

AIFM-direktivet och dess bakgrund

Efter finanskrisen 2008 beslutade det Europeiska rådet att samtliga relevanta marknadsaktörer skulle regleras och övervakas på ett lämpligt sätt. Även om AIF-förvaltare inte sågs som någon orsak till krisen medförde deras verksamhet risker som motiverade reglering. Den gränsöverskridande verksamheten som många AIF-fonder ägnar sig åt gör reglering svårt om den inte görs på en överstatlig nivå. Med en önskan om harmoniserad reglering för förbättrad övervakning formades AIFM-direktivet (AIFMD).

 

Som tillägg till detta fanns en vilja att öka insynen i fonder som agerar på marknaden för företagskontroll (s.k. riskkapitalfonder). Därav reglering om just företagskontroll.
Den tredje anledningen var att skapa en inre marknad för AIF-fonder, likt den som redan fanns för s.k. UCITS-fonder. Med hjälp av marknadsföringspass skulle då fonder i ett land kunna marknadsföras i ett annat. Summering: harmonisering, större kontroll, bevakning och en enhetlig marknad inom EU.
Exempel: riskkapitalfonder, hedgefonder, råvarufonder, fastighetsfonder, infrastrukturfonder etc.

För mer information om AIFM-direktiv och finansiell reglering tveka inte att kontakta oss.